5. Bezpečnost a zálohování. Nástroje a zásady.

Počítačová bezpečnost je obor informatiky, který se zabývá zabezpečením informací v počítačích (odhalení a zmenšení rizik spojených s používáním počítače).

Zahrnuje tyto úkoly: zabezpečení ochrany před neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému, ochranu před neoprávněnou manipulací s daty, ochranu informací před krádeží (nelegální tvorba kopií dat) nebo poškozením, bezpečnou komunikaci a přenos dat (kryptografie), bezpečné uložení dat, celistvost a nepodvrhnutelnost dat.

Bezpečnostní hrozby
Fyzický přístup nepovolaných osob k částem systému
Neoprávněná manipulace s daty, krádež, podvrhnutí, poškození a ztráta dat
Odposlech a zfalšování přenosu dat
Ochrana před bezpečnostními hrozbami
Zabezpečení fyzického přístupu
Zabezpečení fyzického přístupu spočívá v zabránění přístupu nepovolaných osob k částem počítačového systému. Na toto zabezpečení se používají bezpečnostní prvky jako přidělení rozdílných práv zaměstnancům, elektronické zámky, poplašné zařazení, kamerové systémy, autorizační systémy chráněné hesly, čipovými kartami, autentizační systémy na snímání otisků prstů, dlaně, auditovací systémy na sledování a zaznamenávání určitých akcií zaměstnanců (vstup zaměstnanců do místnosti, přihlášení se do systému, kopírování údajů atd.).
Bezpečnost aplikací
Antivirové programy
Používání antivirů – programů, které slouží k identifikaci a odstraňování počítačových virů a malware
Bezpečné kódování
Vývoj softwaru způsobem, který zabraňuje možnosti vzniku bezpečnostních chyb.
Secure by design
Je označení software, který byl navržen od základu tak, aby byl bezpečný. Znamená to, že návrhový vzor je volen tak, aby jeho znalost (tj. znalost principů práce počítačového programu) neohrozila bezpečnost.
Bezpečnostně zaměřený operační systém
Je označení operačního systému, který dbá na zlepšení počítačové bezpečnosti. Operační systémy, které vyhověly určitým konkrétním požadavkům a byly certifikovány, označujeme jako bezpečnostně ohodnocený operační systém. Např.: Fedora, Red Hat Enterprise Linux
Autentizace
je proces ověření proklamované identity uživatele služeb nebo původce zprávy. K tomuto účelu slouží hesla, digitální podpisy, licenční klíče, PINy, CAPTCHA
Autorizace
je proces získávání souhlasu s provedením nějaké operace, povolení přístupu někam, k někomu nebo něčemu. Používá se např. pro řízení přístupu k souborům, adresářům, operacím.
Firewally
je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje.
Zálohování dat
Záloha je kopie dat uložená na jiném datovém nosiči (nebo i místě). Záložní data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty uloženými v minulosti.

Při zálohování většího množství dat se obvykle používá specializovaný program, který celý proces zálohování usnadňuje. Pro zálohování většího množství dat je možné použít také specializovaná zařízení (hardware), která pracují poloautomaticky nebo plně automatizovaně.

Typy záloh
Nestrukturovaná
Nestrukturovaným úložištěm může být CD, DVD medií s minimem informací o záloze.

Úplná + Inkrementální
Tento model má za cíl vytvořit více kopií zálohovaných dat vhodnějším způsobem. Nejdříve je provedena úplná záloha všech dat. Posléze je prováděna inkrementální záloha (ukládány jsou pouze soubory, které se změnily od předešlé úplné nebo inkrementální zálohy).

Úplná + Rozdílová
Rozdíl oproti předešlé metodě je v tom, že po úplné záloze se každá částečná záloha zachytí všechny soubory vytvořené nebo změněné od vytvoření úplné zálohy, třebaže některé už jsou obsaženy v předešlé částečné záloze.

Zrcadlová + Reverzně přírůstková
Tento model obsahuje zrcadlo reflektující stav systému po poslední záloze a historii přírůstkových záloh. Výhodou je, že máme neustále k dispozici aktuální plnou zálohu a ukládáme pouze historii změn. Každé zálohování se automaticky promítá do zrcadla a soubory, které byly změněny, jsou přesunuty do přírůstkové zálohy.

Průběžná ochrana dat
Tato metoda využívá místo plánovaných periodických záloh okamžitý zápis každé změny do žurnálu změn (logu). Provádí se ukládáním bytů nebo celých bloků dat místo ukládání celých změněných souborů. Průběžný záznam změn v žurnálu umožňuje získat obraz dat v minulosti.

Úplná záloha systému
Metoda zálohuje obvykle celý počítač včetně operačního systému, vytváří obraz disku.

Média pro ukládání dat
Magnetická páska
Magnetická páska je populární médium pro zálohování a archivaci dat. Některé nové pásky jsou již dnes rychlejší (čtení/zápis) než pevné disky.

Pevný disk
Poměr kapacita/cena disku se čím dál více zlepšuje. To dělá pevný disk soupeřem pro magnetické pásky. Výhodou disku je nízká přístupová doba, kapacita a snadnost použití. Pro zálohování se často využívají externí disky.

NAS
Network Attached Storage je pevný disk nebo pole pevných disků, které je připojeno k lokální síti. Může se jednat o jednoúčelové zařízení nebo server, jehož úlohou je skladování dat.

Optický disk
Výhodou u těchto medií je hlavně cena a dostupnost pro všechny počítače s optickou mechanikou. Dalšími používanými formáty jsou CD, DVD, DVD-RAM, Blu-ray.

Ostatní paměťová media
Používají se například USB flash disky nebo různé druhy paměťových karet (Secure Digital, Memory Stick apod.)

Vzdálená zálohovací služba
Tato varianta zálohování zabraňuje možnému zničení záloh v důsledku požáru, povodní či jiných nenadálých situací. Nevýhodou naopak může být pomalejší průběh zálohování v porovnání s klasickými paměťovými medii a v neposlední řadě také zneužití citlivých dat ze záloh třetí osobou (cracker), která se může k těmto datům nelegální cestou dostat.