8. Přehled základních komponent – využití, vlastnosti, události

  1. Dephi a jeho předchůdci, princip, popis prostředí (paleta komponent, formulář, object inspektor), postup tvorby projektu, uložení, ladění a spuštění

Delphi a jeho předchůdci

Delphi je vývojový prostředek pro vytváření programů pracujících v prostředí MS Windows, který v sobě spojuje silnou sadu vizuálních nástrojů pro tvorbu všech částí aplikace s výkonným kompilátorem a prostředky pro vytváření databázových aplikací. Delphi je nástupcem Turbo Borland Pascalu a Object Pascalu a je založeno na objektově orientovaném programování a na vizuálním programování. Vizuální programování umožňuje vytváření uživatelského rozhraní jinak než psaním textu programu – pomocí již vytvořených komponent. Delphi obsahuje princip dvoucestných nástrojů (two way tools), tj. vazby mezi vizuální a textovou (programovou) tvorbou aplikace.

Prostředí Delphi

Nástrojová lišta

Standardní nástrojová lišta má tlačítka ve dvou řádcích rozložena do 4 skupin:

4 z menu FILE – open, save all, save, new

2 z menu NEW PROJECT – add file to project, remove file to project

4 z menu VIEW – view unit, view form, toggle form/unit, new form

4 z menu RUN – run, pause, trace into, step ower

Paleta komponent

Komponenty jsou základní stavební prvky každé aplikace Delphi a tvoří tzn. visual component libraly (VCL). Paleta komponent je specializovaný druh nástrojové lišty, který zpřístupňuje všechny komponenty z VCL.

Form designer

Zde se odehrává celý vizuální návrh aplikace. Na začátku je to prázdná pracovní plocha s vytečkovanou mřížkou na kterou postupně umisťujeme komponenty, propojujeme je a pracujeme s daty. Program má vždy hlavní a někdy i sekundární formuláře.

Postup tvorby projektu

Vybereme na paletě příslušné komponenty a prdneme je na formulář
Provedeme propojení komponent a nastavení vlastností v object inspektor (properties)
Ošetříme jednotlivé události v object inspektoru (events)
Naprogramujeme zdrojový kód

Object inspector

Obsah OI se mění podle toho, která komponenta je právě aktivní. Na počátku tedy zobrazuje parametry formuláře. Existují dva druhy parametrů komponent a to: viditelné a neviditelné. Každá vlastnost má počáteční hodnotu. Z programového hlediska nejsou vlastnosti nic jiného než lokální proměnné daného objektu. Množina přípustných hodnot je určena datovým typem.

Events – zde definujeme způsob reakce na nějaký úhon provedaný s komponentou.

Formulář

Základní komponentou Delphi je formulář, který reprezentuje windowsovské wokno. Formulář je komponenta typu TForm. V Delphi vytváříme základ aplikace úpravou formuláře: umístěním dalších komponent na formulář a jejich propojením, nastavením vlastností samotného formuláře a podřízením komponent a doprogramováním potřebných událostí. Program má zpravidla jeden hlavní formulář a může mít i jeden nebo více formulářů sekundárních. Hlavní formulář zpravidla zůstává viditelný po celou dobu běhu aplikace, sekundární se zobrazují a zase mizí za chodu. Formulář stejně jako každá jiná komponenta má své vlastnosti a události.

Vlastnosti

Vlastnost Popis a použití
Caption Text titulku formuláře, též popiska ikony minimalizovaného
Ctl3D Zda formulář a jeho komponenty mají třídimenzionální vzhled
Color Barva formuláře
Left Levý okraj
Top Horní okraj
Width Šířka formuláře
Height Výška formuláře
ClientWidth Vnitřní rozměr formuláře (bez rámečku, legendy, menu)
ClientHeight
HorzScrollBar Pro zobrazení vodorovného a svislého posuvníka
VertScrollBar
BorderIcons Základní vlastnosti okna – systém menu, minimalizační a maximalizační tlačítko, help
Cursors Nastavení tvaru kurzoru
Font Nastavení fontu písma pro komponenty umístěné na formuláři
Visible Viditelnost formuláře
Events

Událost Využití
OnResize Při jakékoli změně velikosti formuláře
OnCreate Při prvotním vytvoření formuláře
OnDestroy Při uzavírání formuláře
OnActivate V okamžiku, kdy se formulář stane aktivním
OnDeactivate V okamžiku, kdy uživatel přepne do jiné aplikace
OnClose Při uzavírání formuláře
OnCloseQuery Viz OnClose, navíc se ptá uživatele, jestli chce formulář opravdu zavřít
OnShow V okamžiku, kdy se formulář stává viditelným
OnHide V okamžiku, kdy formulář skrýváme

Program

Model vývoje programů v Delphi

otevření nového projektu
Návrh formuláře – umístění komponent a nastavení paramentrů nebo vlastností v objekt inspektoru
Dopsání kódu
Kompilace
Vyzkoušení (ladění a testování)

Uložení projektu

menu File – Save project

Pro jména souborů obvykle využíváme jméno formuláře:

zdrojový kód – soubor_f.pas
projekt: jméno.dpr