1. Fáze zpracování úlohy na počítači, struktura programu, základní typy dat

  1. Struktura programu v Pascalu, Základní typy dat, Deklarace, Příkazy vstupu a výstupu, Přiřazovací příkaz
    Struktura Programu v Pascalu

Program se v Pascalu člení na tyto části: hlavičku, blok (definice s deklaracemi a tělo-příkazová část).

Hlavičkanám určuje o jaký typ programu jde. Obsahuje název programu.
Vypadá takto: program název( ) <= závorky slouží k přesměrování vstupu a výstupu

Blok
Definice a deklaraceslouží k nadefinování všeho, co náš program bude potřebovat. Volíme výstižné názvy. Můžeme tedy deklarovat:
Deklarace návěští.
Definice konstant – začíná CONST a přiřadíme hodnotu proměnné PŘ. CONST n=10
Deklarace proměnných – začína VAR seznam proměnných:typ;
Deklrace procedur a funcí.

Tělo (příkazová část)obsahuje příkazy, které se vykonají.
Begin
SpustVse;
End.

STRUKTURA TEDY VYPADÁ TAKTO

Hlavička programu;blok <= tvoří

Program název( );

Deklarace návěští

Definice konstant

Definice typu

Deklarace proměnných (var seznam proděných:typ;)

Deklarace procedur a funcí

Základní typy dat

CELOČÍSELNÉ TYPY DAT

Typ Rozsah Nároky na paměť
byte 0..255 1 byte
shortint -128..127 1 byte
word 0..65535 2 byty
integer -32 768..32 767 2 byty
longint -2 147 483 648 ..
2 147 483 647 4 byty

Operace s typem INTEGER

+

*
DIV (celočíselné dělení)
MOD (zbytek po dělení)
ABS (absolutní hodnota)
SQR (druhá mocnina)
ODD (lichost)
SUCC (následovník)
PRED (předchůdce)
RELAČNÍ OPERÁTORY (slouží k porovnávání)

TYP REAL

Hodnota – 2.910-39 až 1.71038

Operace s typem REAL

ABS (absolutní hodnota)
SQR (druhá mocnina)
ROUND (zaokrouhlení)
TRUNS (zůstanou jen celá čísla)
SIN (sinus)
LIN (logaritmus)
EXP (exponent)
RELAČNÍ OPERÁTORY (slouží k porovnávání)
TYP BOOLEAN

dosahuje 2 hodnot – true, false

OPERACE S TYPEM BOOLEAN (tzv. logické operace)

AND (současně)
OR (nebo)
XOR (buď a nebo)
NOT (opak)
A B A and B A or B A xor B not A
False False False False False True
False True False True True True
True False False True True False
True True True True False False

TYP CHAR

Obsahuje 1 znak (písmeno, číslice, speciální znaky, funkční klávesy)
Dá se do něj vložit funkčnost funkčních tlačítek
OPERACE S TYPEM CHAR

PRED (předcházející prvek)
SUCC (následující prvek)
ORD (číslo v ASCII tabulce)
CHR (číslo a ASCII tabulce <= když zadáme číslo, vyjede znak)
TYP STRING

délka v paměti je 256 znaků
v závorkách se píše rozsah [1..255]
je to řetězec – skupina znaků
Výhody – může obsahovat jakékoliv znaky, rychlá manipulace, snadné zjištění délky
Nevýhody – velká nárok na paměť, maximální počet 255 znaků
PŘÍKAZY VSTUPU A VÝSTUPU

V Pascalu:

read, readln (seznam proměných)
write, writeln (seznam proměných nebo text v apostrofech)
V Deplhi:

Ke vstupu slouží

– EDIT (jednořádkový vstup)

– MEMO (víceřádkový stup)

– LISTBOX (vstup ze seznamu)

K výstupu slouží

LABEL
MEMO
EDIT (např. ve formulářích)

PŘIŘAZOVACÍ PŘÍKAZ

Přiřazovací příkaz realizuje přiřazení hodnoty proměnné nebo definici výstupní hodnoty funkce v jejím těle

Hodnota je získána vyhodnocením výrazu. Typ výrazu musí být kompatibilní vzhledem k přiřazení s typem proměnné (funkce).

Proměnná:=výraz (výpočet, hodnota);