3. Model ISO,OSI, úlohy jednotlivých vrstev, aktivní prvky kabeláže versus vrstvy modelu ISO,OSI. Architektura TCP,IP.

Model ISO/OSI, úlohy jednotlivých vrstev, aktivní prvky kabeláže versus vrstvy modelu ISO/OSI. Architektura TCP/IP.

Model ISO/OSI

Vznikl jako snaha o standardizaci počítačových sítí, byl přijat 1984, úkolem každé vrstvy je poskytovat služby následující vyšší vrstvě, v každé vrstvě se pak k paketu přidávají další doplňkové informace.

Fyzická vrstva (physical layer)

Se zabývá výhradně přenosem bitů, nabízí služby typu (přijmi bit, odešli bit), jednotlivým bitům nepřisuzuje žádný specifický význam.

Linková vrstva (link layer)

Přenáší celé bloky dat – rámce (frames), zajišťuje přenos pouze v dosahu přímého spojení.

Síťová vrstva (network layer)

Přenáší bloky dat (pakety), zajišťuje doručení paketů ke konečnému adresátovi, zajišťuje tzv. směrování (routing).

Transportní vrstva (transport layer)

Zajišťuje komunikaci mezi koncovými účastníky, jejím účelem je poskytnout takovou kvalitu přenosu, jakou požadují vyšší vrstvy, nabízí spojově (TCP) a nespojově orientované (UDP) protokoly.

Relační vrstva (session layer)

Zajišťuje pravidla pro navazování a ukončování datových přenosů mezi uzly na síti, služby typu překlad jmen na adresy nebo bezpečnost přístupu.

Prezentační vrstva (presentation layer)

Zajišťuje převod datových struktur mezi syntaxí používanou na příslušném systému a syntaxí obecnou, př. pro tyto operace jsou např. šifrování, dešifrování a komprese, dekomprese dat.

Aplikační vrstva (application layer)

Cílem vrstvy je poskytnout aplikacím přístup ke komunikačnímu systému, do této vrstvy se řadí například tyto služby a protokoly: FTP, DNS, DHCP, POP3, SMTP, SSH, Telnet, TFTP.

Aktivní prvky kabeláže

Hub
Zajišťuje šíření signálu do více uzlů, pracuje na fyzické vrstvě, přijatý signál zasílá na všechny uzly.

Router
Zařízení propojující více sítí, pracuje na síťové vrstvě, router uchovává tabulku cest mezi uzly a je schopen zvolit optimální trasu pro přenos dat.

Switch
Zajišťuje propojení sítí a směrování přenosu, pracuje na linkové vrstvě, přijatý signál zasílá jen na určitý port.

Repeater
Zařízení pracující na fyzické vrstvě, opakující signál, slouží k propojení kabelů sítě.

Architektura TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet, výměna informací mezi vrstvami je přesně definována, každá vrstva využívá služeb vrstvy nižší a poskytuje své služby vrstvě vyšší.

Vrstva síťového rozhraní (network interface)

Umožňuje přístup k fyzickému přenosovému médiu, pro TCP/IP možno využít všech známých typů přenosových prostředí (Ethernet, Token Ring…).

Vrstva mezisíťová (internet layer)

Zajišťuje především síťovou adresaci, směrování, předávání datagramů.

Transportní vrstva (transport layer)

Transportní vrstva je implementována až v koncových zařízeních a umožňuje přizpůsobit chování sítě potřebám aplikace, poskytuje transportní služby kontrolovaným spojením TCP nebo nekontrolovaným spojením UDP.

Aplikační vrstva (application layer)

Je využívána k přenosu dat až ke konkrétním službám pro uživatele (Telnet, FTP, HTTP, DHCP, DNS).