2. Vektorová grafika. Úprava křivek, práce s textem

VEKTOROVÁ GRAFIKA. ÚPRAVA KŘIVEK, PRÁCE S TEXTEM

KŘIVKY

Nejčastěji zmiňovanou, z hlediska vykreslení nejsložitější a v mnoha kresbách nejdůležitější
součástí rastrových obrazů jsou křivky (tedy zakřivené čáry), které tvoří obrysy všech
složitějších objektů.
Základem většiny vektorových souborů jsou Bézierovy křivky definované dvěma základními body – počátkem, koncem a dvěma pomocnými (řídícími) body určujícími zakřivení.

Typy uzlů
• Symetrické uzly – mají stejně dlouhé směrové úsečky ležící v jedné přímce s opačnou orientací pro oba úseky křivky.
• Hladký uzel – má směrové úsečky v jedné přímce, ale nejsou stejně dlouhé.
• Ostrý vrchol – má směrové úsečky v různých směrech.

Tvarování křivek (práce s uzly)
S jednotlivými uzly můžeme manipulovat tak dlouho, dokud nedosáhneme uspokojivého výsledku pomocí:
• Bezier Tool – nástroj pro kreslení křivek pomocí uzlů a směrových úseček.
• Shape Tool (F10) – nástroj pro tvarování. Pro výběr všech bodů stiskněte kl. zkratku Ctrl + A (nebo obdélníkovou selekcí tažením myši).
• Convert Line To Curves – klikněte na křivku a tažením tvarujte. Polohu křivky můžete měnit také tažením uzlů. Pro přesnější tvarování křivky použijte směrové úsečky.
• Můžete si libovolně přidávat body a to stiskem pravého tlačítka myši a funkcí Add (2x klik).
• Při kreslení tvaru můžete použít funkce, které vám tvarování hodně zjednoduší.

Převeďte si písmenko do křivek
Pomocí Ctrl+Q z něj uděláte křivkový objekt, který bude zvenku vypadat jako písmeno, nevýhodou je, že takto převedený text už nelze editovat jako text.

Chcete text tažený po křivce
Vezměte textový nástroj, podržte Ctrl a přibližte se k vaší požadované řídící křivce. Ikonka změní tvar na A s takovou vlnovkou. V ten okamžik klikněte a začněte psát.

Další možností je mít text v nějakém objektu.
Třeba něco jako obtékání objektu textem – vytvořte si objekt (čtverec) a napište do něj své prohlášení. Vezměte textový nástroj, stiskněte tentokráte Shift a klikněte na okraj objektu, pak už jen pište a formátujte.

Textu můžete přiřadit stín, interaktivní průhlednost, jakoukoli barevnou výplň, rozdělit ho, rozřezat ho nožem, přidat mu obálku a s její pomocí text jakkoli deformovat.

TEXT

• Řetězcový – písmo se chová jako každý jiný objekt.
• Odstavcový – vymezíme rámeček, do kterého budeme psát. Chová se jako textové pole v textovém editoru.
• Text na křivce – uděláme křivku a pak výběrem Text klikneme na křivku a píšeme.

Vytvořme řetězcový text
Vezměte nástroj text (F8) a klikněte kamkoli do plochy. Napište třeba slovo „Grafika“.
Změníme font, to uděláme jednoduše, vybereme-li tažením celý text a pomocí rozbalovacího menu mu přiřadíme požadovaný řez písma (font). Kliknutím potvrďte a je to.

Další možnosti formátování

• Velikost písma – buď vyberete z rozbalovacího menu hned vedle fontu, nebo ho tam vepište ručně anebo prostě chytněte jedno z postranních nebo rohových tažítek.
• Text je objekt, tudíž mu můžete přiřadit jakoukoli výplň a jakýkoli obrys – klepnutím na barevnou paletu anebo výběrem pomocí panelu nástrojů.
• Větší mezery mezi písmeny – vezměte nástroj tvořítko (F10), klikněte na váš text a potáhněte za pravou spodní ikonku ve tvaru šipky s dvěma svislými čarami směrem doprava.
• Potřebujete jedno písmenko více vlevo/vpravo/nahoru/dolů – tvořítkem ho popadněte za ten malý čtvereček vpravo dole u konkrétního písmenka a posuňte si jej, kam potřebujete.