4. Program pro CAD. Souřadné systémy, zadávání souřadnic, kreslení základních objektů

Souřadné systémy

Rozlišujeme dva základní souřadnicové systémy:

⦁ Kartézský souřadný systém: Pomocí tohoto standardního systému souřadnic umísťujete bod v trojrozměrném prostoru zadáním jeho vzdálenosti a směru od stanoveného počátku podél tří vzájemně kolmých os souřadného systému, označených X, Y, Z. Počátek je stanoven v bodě se souřadnicemi 0, 0, 0.

⦁ Polární souřadný systém: Pomocí tohoto standardního systému souřadnic umísťujete bod v ploše zadáním jeho vzdálenosti (poloměru) a úhlu od stanoveného počátku os souřadného systému, označených X, Y. Počátek je stanoven v bodě se souřadnicemi 0, 0 resp. ( 0<0 ).

Zadávání souřadnic

Absolutní

Absolutní pravoúhlé souřadnice jsou vždy měřeny z neměnného, pořád stejného počátku souřadného systému, jehož souřadnice jsou 0, 0, 0. Zadáváte-li absolutní souřadnice v AutoCADu z klávesnice, musíte zadat příslušné hodnoty pro osy X, Y a Z a oddělit je interpunkčním znaménkem, kterým je čárka. V případě dvourozměrného souřadného systému musíte tedy zadat hodnoty X, Y a v případě trojrozměrného souřadného systému musíte zadat hodnoty X, Y a Z.

Relativní

Relativní souřadnice se neodkazují k počátku souřadného systému, ale jsou vypočítány vzhledem k souřadnicím posledního bodu. Tuto jednodušší metodu můžete použít jak při zadávání relativních pravoúhlých, tak relativních polárních souřadnic. K rozlišení zápisu relativních souřadnic od zápisu absolutních souřadnic se používá symbol @ (zavináč); např. tedy [@20,-8] pro zápis relativních pravoúhlých souřadnic nebo [@31.4<25] pro zápis relativních polárních souřadnic.

KRESLENÍ ZÁKLADNÍCH OBJEKTŮ

Čára

V AutoCADu je základním objektem čára. Můžete vytvářet mnoho druhů čar – jednoduché úsečky, segmenty čar s oblouky nebo bez nich, rovnoběžné multičáry i úsečky nakreslené od ruky.

Nakreslení úsečky:

⦁    Z nabídky Kresli vyberte položku Úsečka

⦁    Vyberte počáteční bod. //Pomocí zadávání souřadnic.//

⦁    Vyberte koncový bod.

⦁    Vyberte koncový bod dalších segmentů.

⦁    Stiskem klávesy ENTER dokončete úsečku.

Křivka

Křivka je série spojených úseček nebo segmentů oblouků vytvořená jako jeden objekt. Chcete-li editovat všechny segmenty najednou, použijte křivky.

Nakreslení křivky:

⦁    Z nabídky Kresli vyberte položku Křivka

⦁    Vyberte první bod křivky.

⦁    Vyberte koncový bod každého segmentu křivky. //V menu příkazů volíme jednu z možností: úhel, střed, uzavři, úsečka, rádius, zpět, atd…//

⦁    Stiskem klávesy ENTER uzavřete křivku.

MULTIČARA

Multičára se skládá z jedné až šestnácti rovnoběžných úseček, které se nazývají prvky. Umístění prvků se provede tak, že pro každý prvek zadáte požadované posunutí od počátku multičáry.

Vytvoření multičáry:

⦁    Z nabídky Kresli vyberte položku Multi čára

⦁    Na výzvu Příkaz vyberte zadáním “s” styl.

⦁    Chcete-li zobrazit seznam dostupných stylů, zadejte název stylu nebo “?”.

⦁    Chcete-li multičáru zarovnat, zadejte a vyberte horní, nulové nebo dolní zarovnání.

⦁    Pokud chcete změnit měřítko mutličáry, zadejte “m” a poté zadejte nové měřítko.

⦁    Nyní nakreslete vlastní multičáru.

⦁    Vyberte počáteční bod.

⦁    Vyberte druhý bod.

⦁    Vyberte třetí bod.

⦁    Vyberte čtvrtý bod nebo zadáním “u” uzavřete multičáru. Popř. stiskem ENTER. //

Polygon

Polygony jsou křivky se 3 až 1024 stejnými stranami. Polygon můžete nakreslit pomocí pomyslné opsané nebo vepsané kružnice nebo zadáním koncových bodů jedné z hran polygonu. Protože mají polygony vždy všechny strany stejné, představují jednoduchý způsob kreslení čtverců a rovnostranných trojúhleníků.

Nakreslení vepsaných polygonů:

⦁    Z nabídky Kresli vyberte položku Polygon

⦁    Zadáním číslice “ ” určíte, kolik má mít polygon hran.

⦁    Vyberte střed polygonu.

⦁    Zadejte “v” (vepsaný polygon).

⦁    Vyberte poloměr.

Nakreslení opsaných polygonů:

⦁    Z nabídky Kresli vyberte položku Polygon

⦁    Zadáním číslice “ ” určíte, kolik má mít polygon hran.

⦁    Vyberte střed polygonu.

⦁    Zadejte “o” (opsaný polygon).

⦁    Vyberte poloměr.

Kružnice

Kružnice je jedním ze základních prvků autocadu.

Nakreslení kružnice:

⦁    Z nabídky Kresli vyberte položku Kružnice

⦁    Zadejte střed kružnice nebo zvolte kružnici třemi/dvěma body.

⦁    Zadejte poloměr.

KRESLENÍ OD RUKY

Nákres nakreslený od ruky se skládá z mnoha segmentů úseček. Každý segment může být buď samostatným objektem nebo křivkou. Nastavujete minimální délku nebo přírůstek segmentů. Kreslení od ruky je užitečné při kreslení nepravidelných hranic.

REŽIMY KRESLENÍ

V AutoCadu může využívat více režimu kreslení. Jejich zapínání/vypínání provádíme v dolní části okna.

Režim KROK

Pokud je tento režim ve stavu zapnuto, můžete ukazatelem pohybovat pouze po neviditelných bodech mřížky, majících nastavenou rozteč. V Nastavení kreslení můžete nastavit různé hodnoty.

Nastavení parametrů režimu KROK:

⦁    Z dialogu Nastavení kreslení v záložce krok a rastr.

⦁    Z příkazové řádky krok.

Zapnutí (vypnutí) režimu KROK

⦁    klepnutím na tlačítko Krok na stavovém řádku.

Režim RASTR

K soustavě neviditelných bodů kroku můžete připojit síť viditelných bodů. Tato viditelná síť je prostě nazývána rastr. Pokud je zapnuta volba Rastr, zobrazí se rastr s tou roztečí bodů, která je nastavena volbami X rozteč rastru a Y rozteč rastru. Nastavení vlastností provádíme také v nastavení Krok a Rastr. viz. Režim KROK

Zapnutí kroku:

⦁    Klepnutím na tlačítko Krok na stavovém řádku.

Režim ORTO

Příkaz ORTO omezuje pohyb kurzoru na vertikální nebo horizontální směr v závislosti na aktuálním úhlu natočení rastru.

Zapnutí režimu ORTO:

⦁    Klepnutím na tlačítko ORTO na stavovém řádku.

Uchopovací módy

⦁  okamžitý – slouží pro jeden následující krok, pro který má absolutní přednost před ostatními režimy.

Spuštění: Aktivovat okamžitý uchopovací režim můžeme přes místní nabídku s nástroji pro uchopování, kterou vyvoláte současným stiskem klávesy Shift a pravého tlačítka myši nebo – současným stiskem kláves Shift+Enter

⦁  trvalý – jedná se o režim, který pokud je nastaven a aktivován potom nabízí význačné body (definované pro trvalý režim uchopení) výkresu po celou dobu kreslení.