5. Program pro CAD. Editační a modifikační příkazy, kótování, šrafování

EDITAČNÍ FUNKCE

Umožňují úpravy již dříve nakreslených objektů. Editační příkazy se nacházejí v roletovém menu.

Modifikace:
Ikony volající příslušné funkce se nacházejí v nástrojovém panelu Modifikace.
Některé editační příkazy požadují specifikovat entity, které budou editovány. Vybírat objekty je možné různými způsoby.
Nejpoužívanější jsou tyto 3 základní způsoby:

Výběr entit ukázáním: pro výběr: levé tlačítko myši, pro odstranění SHIFT + levé tlačítko myši
Výběr entit oknem: klasický výběr – tzn. Kliknout a táhnout přes objekty, které chci označit. Platí pouze z leva do prava!!!
Výběr entit protínacím oknem: klasický výběr – tzn. Kliknout a táhnout přes objekty, které chci označit. Platí pouze zprava do leva!!!
Vymaž:
Panel nástrojů: Modifikace -> Vymaž
Roletové menu: Modifikace -> Vymaž
Příkaz: vymaž (_erase)
Tímto příkazem se mohou vymazat objekty z výkresu. Objekty v AutoCADu lze mazat po označení také stiskem klávesy DELETE. Vymazané objekty lze obnovit příkazem Zpět.

Posun:
Panel nástrojů: Modifikace -> Posun
Roletové menu: Modifikace -> Posun
Příkaz: posun (_move)

Příkaz Posun přemístí vybraný objekt do nového místa. Posun objektu z referenčního bodu do nového místa můžeme zadat přímo myší nebo naznačíme směr posunutí myší a do příkazové řádky zadáme vzdálenost posunu nebo určíme posun relativními souřadnicemi (@posun ve směru osy X, posun ve směru osy Y).

Kopírovat:
Panel nástrojů: Modifikace -> Kopíruj
Roletové menu: Modifikace -> Kopírovat
Příkaz: kopie (_copy)

Příkaz kopíruje (duplikuje) vybrané objekty na nové místo ve výkresu. Vzdálenost a směr kopírování jsou dány vektorem posunutí z referenčního bodu na nové místo. Kopírování je ukončeno stisknutím klávesy ENTER nebo pravým tlačítkem myši.

Otočit:
Panel nástrojů: Modifikace -> Otočit
Roletové menu: Modifikace -> Natočit
Příkaz: otoč (_rotate)

Příkaz umožňuje otočit vybrané objekty kolem zadaného referenčního bodu, který je zároveň středem otáčení. Pokud použijeme v příkazové řádce parametr Kopie, můžeme vybrané objekty otočením zároveň zkopírovat. Úhel otočení můžeme zadat levým tlačítkem myši nebo číselnou hodnotou do příkazové řádky.

Oříznout:
Panel nástrojů: Modifikace -> Oříznout
Roletové menu: Modifikace -> Oříznout
Příkaz: ořež (_trim)

Parametry příkazu: [Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Vymazat/Zpět].
Příkaz ořez umožňuje odstranit (oříznout) části vybraných objektů, přičemž ořezávající hranou je objekt výkresu. Po zadání příkazu je třeba vybrat nejprve ořezávající hrany a až po ukončení jejich výběru (klávesou ENTER nebo pravým tlačítkem myši) vybíráme části objektů, které chceme odstranit (oříznout). Ořezávat lze jak otevřené tak i uzavřené objekty (obdélník, polygon, kružnice).

Prodloužit:
Panel nástrojů: Modifikace -> Prodloužit
Roletové menu: Modifikace -> Prodluž
Příkaz: prodluž (_extend)

Parametry příkazu: [Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Zpět]
Příkaz prodlužuje vybrané objekty (oblouky, úsečky, otevřené křivky) k vybraným hranicím jiných objektů. Postu při prodlužování je analogický příkazu Ořez. Nejprve vybíráme hranice a po ukončení výběru hraničních objektů, ukazujeme, co se má prodloužit.

KÓTY

Kótování je proces vkládání poznámek o rozměrech do výkresu.
Při tvorbě kót AutoCAD použije kótovací styl, který je v danou chvíli aktuální. Dokud nenastavíte jako aktuální jiný styl, AutoCAD kótám přiřadí výchozí styl Standard.

Zvolte položku Styl…z roletového menu Kóty – objeví se dialogové okno s možnostmi nastavení.

Tvorba lineárních kót
Lineární kóty vytvářejí míry, vzdálenosti mezi dvěma body v rovině XY. Můžete vybrat body nebo objekt. K dispozici máme tři typy lineárních kót:

Horizontální: zobrazuje míru vzdálenosti mezi dvěma body rovnoběžně s osou X.
Vertikální: zobrazuje míru vzdálenosti mezi dvěma body rovnoběžně s Y.
Otočené: zobrazuje míru vzdálenosti mezi dvěma body v zadané orientaci.
I když AutoCAD měří všechny tři kóty ze stejného bodu, míry se liší, neboť lineární vzdálenosti nejsou stejné. Jakmile začnete vytvářet lineární kótu, AutoCAD automaticky vytvoří horizontální nebo vertikální míru podle toho, kam jste kótu umístili. Typ lineární kóty lze také zadat explicitně:

Z nabídky Kóty vyberte položku Přímá.
Vyberte první bod kóty nebo stiskněte klávesu Enter pro vybrání objektu, který chcete kótovat.
Vyberte druhý bod kóty.
Na výzvu Zadejte umístění kótovací čáry nebo [Mtext/Text/úheL/ Horizontální/Vertikální/Otočená]: vyberte umístění kótovací čáry. Volbou O (jako Otočená) zvolíte otočný typ lineárních kót.
Někdy může být užitečné použít V (jako Vertikální) nebo H (jako Horizontální) pro nastavení pevné volby.
Tvorba šikmých kót
Šikmé kóty se používají k vytváření lineárních kót šikmých podle kótovacích bodů.
Postupujte v těchto krocích:

Z nabídky Kóty vyberte Šikmá.
Vyberte první bod kóty nebo stiskněte klávesu Enter pro vybrání objektu, který chcete kótovat.
Vyberte druhý bod kóty.
Na výzvu Zadejte umístění kótovací čáry nebo [Mtext/Text/úHel]: vyberte umístění kótovací čáry. Zadáním M (jako Mtext) editujete text kóty pomocí víceřádkového textového editoru, zadáním T (jako Text) editujete text kóty pomocí příkazového řádku. Zadáním H (jako úHel) otočíte úhel textu kóty.
Tvorba kót poloměru a průměru
Pomocí kót poloměru a průměru můžete měřit poloměr nebo průměr kružnic a oblouků.
Postupujte v těchto krocích:

Z nabídky Kóty vyberte položku Poloměr nebo Průměr
Vyberte oblouk nebo kružnici: vyberte požadovaný objekt.
Na výzvu Zadejte umístění kótovací čáry nebo [Mtext/Text/úHel]: vyberte umístění kótovací čáry (bod b1). Zadáním M (jako Mtext) editujete text kóty pomocí víceřádkového textového editoru, zadáním T (jako Text) editujete text kóty pomocí příkazového řádku. Zadáním H (jako úHel) otočíte úhel textu kóty (viz. obr. 9-20).
Editace kót
Pomocí editačních příkazů AutoCADu nebo editačních uzlů můžete editovat umístění kót. Editace pomocí uzlů je nejrychlejší a nejsnadnější způsob úpravy kót.

Každá kóta obsahuje množinu definičních bodů, malých teček, které jsou často překryty kótovacími čarami nebo geometrii kótovaného objektu. Definiční body definují umístění kóty. Každý definiční bod má uzel, ne každý uzel však znamená definiční bod. Jestliže tedy použijete k editaci kót uzly, není nutné znát umístění definičních bodů. Pokud však použijete k editaci kót příkazy, výběrová množina musí obsahovat veškeré definiční body kóty.

ŠRAFOVÁNÍ:

Šrafováním rozumíme vyplnění uzavřené plochy určitým šrafovacím vzorem nebo jednolitou barvou.
Existují tři základní typy šrafovacích vzorů:

Předdefinovaný: definice šrafovacích vzorů jsou dodány s programem. Nejčastěji užívaná metoda.
Definovaný uživatelem: šrafovaná plocha je vyplněna úsečkami, jejichž absolutní vzdálenost a sklon definuje uživatel při šrafování.
Hranice šrafované plochy je možné určit dvěma základními způsoby:
Výběrem bodů: ukázáním bodu(ů) uvnitř šrafované plochy. Hranice jsou hledány automaticky. Toto je nejčastěji užívaný způsob.
Výběrem objektů: výběrem entit tvořících hranice. Podmínkou je, že hranice musí být tvořena samostatnými entitami, které nepřečnívají za obrys plochy – jinak šrafování „vyteče“
Editace šrafování – šrafovací vzor, měřítko a úhel šrafovacího vzoru již existujících šraf můžeme změnit. Pomocí příkazů Posun, Protáhni nebo pomocí uzlů je možné editovat entity tvořící hranice šrafované plochy.