6. 3D modelování. Tvorba dílů

SolidWorks je program pro modelování strojírenského designu. Jeho hlavní složkou je vytváření skic, modelování součástek a tvorba sestav ve 3D.
V prostředí programu SolidWorks můžeme vytvářet následující soubory:

⦁ Díl – 3D díl je základním stavebním kamenem programu SolidWorks. Dílem se rozumí model jedné součástky. Informace, které vznikají se ukládají do dokumentu .sldprt
⦁ Sestava – Sestava je soubor dílu, které spolu vytvářejí logický celek. Jsou definovány vazbami mezi těmito součástkami. Sestavy mohou obsahovat jak samotné díly, tak další sestavy (podsestavy). Součásti jsou pouze provázány se souborem sestavy .sldasm, což znamená, že dokument sestavy nemůže existovat bez dokumentu dílů.
⦁ Výkres – Výkres je grafickou prezentací modelu. Může být vytištěn nebo publikován v elektronické podobě. Tvoří základní část výrobní dokumentace. Soubory se ukládají do přípony .slddrw.

SKICA

Skica je 2D náčrt dílu, vytvořený z některé z rovin. (Přední, pravá, horní) Jeden díl může obsahovat více skic.
Skica musí být přesná a splňovat následující podmínky:
⦁ Musí být určena rovina skici.
⦁ Skica musí být plně určená, to znamená, že má pevně určenou polohu vůči počátku.
⦁ Je plně definovaná kótami nebo vztahy.
⦁ Musí ji tvořit uzavřená křivka.

V panelu nástrojů skici nalezneme spoustu nástrojů pro její editaci (kruh, elipsa, zaoblení, zkosení, obdélník, oříznutí, lineární/kruhové pole, atd.).

VAZBY

Vazby jsou důležitou součástí tvorby skici. Vztahy zaručují plné určení objektu (nedá se s ním hýbat, otáčet, atd.). Pevně určené vztahy skici změní barvu z modré na černou. Zda je skica plně určená vidíme i dole ve stavovém řádku.
Vazby můžete přidávat následujícím způsobem:
⦁ Při skicování umožňuje aplikace SolidWorks automaticky přidat vazby. Automatické vazby jsou přidávány na základě:
⦁ Odvozování
⦁ Zobrazení ukazatele
⦁ Zachycení skici a Rychlá zachycení.
⦁ Po dokončení rýsování můžete přidat vztahy ručně pomocí nástroje Přidat vztahy nebo vybráním požadovaných komponent přes klávesu SHIFT. V levé části okna můžeme upravovat vazby.
⦁ Vazby můžeme odstraňovat pouhým označením obrázku vazby a zmáčknutím klávesy DELETE (musíme mít v menu Zobrazení nastaveno zobrazení vazeb skici).

Kótování

Kótování provádíme přes možnost „INTELIGENTNÍ KÓTA“. Musíme kontrolovat zvolené jednotky dokumentu, standardně na mmgs (milimetr, gram, sekunda). Kóty můžeme zadávat také pomocí vzorců. To umožňuje jednodušší opravy v případě předělávání výkresu.
Po vytvoření kóty klikneme na možnost upravit a přidat rovnicí.

Zobrazí se menu pro tvorbu rovnic, kde můžeme rovnice vytvářet, upravovat nebo mazat.
Př.: “[email protected]“=“([email protected])/2“ Kóta D2 bude mít poloviční velikost než D1.

Plně určená a neurčená skica

Plně určená skica je ta, u které jsou všechny čáry a křivky ve skice a jejich polohy popsány kótami nebo vztahy, případně obojím, a nelze je přesunout. Plně určené entity skici jsou znázorněny černě, neurčené modře.
Příklad upravení skici:
⦁ Upravte skicu.
⦁ Skica není plně určená, musíme dodělat požadované kóty a vazby.

Princip tvorby dílu:

⦁ Nejprve vytvoříme náčrt, kterému se říká Skica. Tento náčrt musí být plně určený buď kótami, nebo vztahy mezi jednotlivými objekty. Musí jej tvořit uzavřená křivka.
⦁ Ze zhotovené skici vytvoříme základní díl jedním ze dvou způsobů:
⦁ Přidat vysunutím – provede se vytažení skici směrem od povrchu skici do potřebné výšky.
Přidat rotací – Rotování skici podle zvolené osy.
⦁ Vytvořený základní díl můžeme dále upravovat tak, že k němu budeme přidávat nebo odebírat další těla (tvorba výstupků, prohlubenin, kopie lineárním/kruhovým polem).
Díly můžeme upravovat i zaoblováním nebo zkosením hran.

Postup při tvorbě vysunutím:

⦁ Vyberte vytvořenou skicu.
⦁ Klepněte na jeden z nástrojů pro vysunutí:
⦁ Přidat vysunutím
⦁ Odebrat vysunutím.
⦁ Nastavte požadované vlastnosti a zmáčkněte OK.
Pozornost věnujme možnosti Tenkostěnný prvek. Ta umožňuje vytvářet duté objekty.
Postup při tvorbě rotací:
⦁ Vybereme skicu, kterou chceme rotovat.
⦁ Vybereme osu, podle které budeme skicu otáčet.
⦁ Zmáčkneme OK.
⦁ Následně vytvoředé díly můžeme zpětně upravovat, mazat.

Barva dílů
Barvu a optické vlastnosti můžete použít na celý díl, vybrané plochy nebo vybrané prvky (včetně ploch nebo křivek) nebo těla. Barvu můžete také upravit pomocí manipulace se stínovaným vzhledem modelu.
Příkaz Vzhledy zobrazuje barvy ploch, prvků, těl a dílu a představuje zkratku pro úpravy barev.